Điểm thưởng dành cho Nguyễn Bình Khiêm

 1. 5
  Thưởng vào: 22/2/16

  Chào mừng gia nhập BQT

  Chào mừng bạn chính thức gia nhập BQT!

 2. 10
  Thưởng vào: 11/1/16

  Can't Stop!

  You've posted 100 messages. I hope this took you more than a day!

 3. 15
  Thưởng vào: 30/11/15

  Seriously Likeable!

  Content you have posted has attracted 100 likes.

 4. 5
  Thưởng vào: 16/9/15

  Keeps Coming Back

  30 messages posted. You must like it here!

 5. 10
  Thưởng vào: 2/9/15

  I Like It a Lot

  Your messages have been liked 25 times.

 6. 2
  Thưởng vào: 8/8/15

  Somebody Likes You

  Somebody out there liked one of your messages. Keep posting like that for more!

 7. 1
  Thưởng vào: 7/8/15

  First Message

  Post a message somewhere on the site to receive this.